WELKOM

De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan de inwoners van Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum.


SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE

DOELSTELLING

De Stichting richt zich op jongeren uit de bovengenoemde dorpen, die talentvol zijn op cultureel, sociaal of sportief gebied. Deze jongeren willen wij de kans geven om hun talent verder te ontwikkelen.

Tevens wil de Stichting verenigingen,stichtingen, scholen en instellingen uit bovengenoemde dorpen, die actief zijn op genoemde gebieden, ondersteunen.

DE STICHTING WIL HAAR DOELEN REALISEREN DOOR:

Jongeren uit genoemde dorpen financieel te ondersteunen.

Verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen uit genoemde dorpen financieel te ondersteunen.


De PKN te Grou/Jirnsum en de daaraan verbonden Sint Piterkerk jaarlijks financieel te steunen.

Aanvullende informatie omtrent de toekenning van de ANBI status aan de Stichting HVS,
vindt u in het HIER te downloaden schrijven.

y

OPROEP

De Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam nodigt personen, verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen, die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor steunverlening uit, om een aanvraag te doen door het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden.

Via onderstaande buttons kunt u het voor u van toepassing zijnde formulier invullen en versturen.

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Aanvragen, die voor 15 februari van een kalenderjaar worden ingediend, worden door het bestuur behandeld en eventueel toegewezen tijdens de vergadering die gehouden wordt uiterlijk in de maand juni.
 Eénmaal per jaar zullen betalingen worden verricht. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen een besluit van de Stichting.

Personen:

 

Verenigingen / Stichtingen:

 

OPRICHTERS STICHTING HVS

Steenendam is een plek aan de Rhaladyk, ter hoogte van de T kruising Oudkerk-Birdaard-Rinsumageest. Op die plaats is vuursteen in de grond gevonden, vandaar de naam Steenendam.
Daar woonden sinds 1900 Klaas-Symens Hoekstra en Aukje Viersen, de pake en beppe van Joke Hoekstra. Zij woonde in Leeuwarden. Toen Joke 15 jaar was, ontmoette ze de 17 jarige Bram Dijkstra, eveneens uit Leeuwarden. Het klikte meteen tussen de twee tieners. 
In 1949 trouwen ze en in 1963 gaan ze in Grou wonen. Bram was een succesvol zakenman en in z’n schaarse vrije tijd mocht hij graag schaatsen en zeilen. Op jonge leeftijd reed hij drie keer de Elfstedentocht. Joke was een sociaal bewogen vrouw, die veel voor haar man en familie heeft betekend.
In 2006 hebben Joke en Bram, de stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam opgericht. Joke overlijdt in 2010 en Bram in 2015.