WELKOM

De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan Grou en haar inwoners.

SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE

PRIVACY STATEMENT

Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) met als correspondentie adres: 
Skûtsje 3, 9001 HH Grou is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Emailadres: stichtinghvs@hotmail.com
Postadres: Skûtsje 3, 9001 HH Grou

Persoonsgegevens die wij verwerken :
Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam ( HVS) verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u een aanvraag bij ons doet voor financiële ondersteuning en/of wanneer u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN rekeningnummer en op welke naam de rekening staat

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens: 
Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • Het beoordelen van uw aanvraag voor financiële ondersteuning
 • U te kunnen bellen of te e-mailen indien wij bijvoorbeeld aanvullende informatie nodig hebben en/of u onze beslissing mede te delen betreffende uw financiële aanvraag.
 • Bij een positieve beslissing het toegekende bedrag op uw bankrekening te kunnen overmaken.
  Bij een positieve beslissing wordt de naam van de begunstigde en het bedrag van de financiële ondersteuning gedurende 5 jaar genoemd in het financiële jaarverslag van onze Stichting.

Geautomatiseerde besluitvorming :
Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam ( HVS) neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van onze stichting) tussen zit. 
Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • www.stichtinghvs.nl
 • Boekhoudprogramma Snelstart: voor de financiële administratie door ons 
administratiekantoor


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Hoekstra-Viersen, Steenendam (HVS) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In ieder geval bewaren wij de persoonsgegevens, zolang de fiscale autoriteiten de Stichting opdragen aan de bewaarplicht te voldoen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.


Bij een verzoek tot financiële ondersteuning gaan we ervan uit dat de aanvrager (persoon, vereniging, stichting of instelling) er geen bezwaar tegen heeft dat foto’s, filmpjes of algemene informatie van de aanvrager op onze website geplaatst worden en/of voor andere promotionele doeleinden voor de Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) gebruikt worden. Mocht de aanvrager wel bezwaar hebben, dan dient de aanvrager dat op het aanvraagformulier te melden. Een mail sturen kan natuurlijk ook.


Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) heeft een eigen website.
Deze site gebruikt alleen technische en functionele cookies + analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het e-mailadres stichtinghvs@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS), wijst u er tevens op, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam (HVS) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van onze stichting via het e-mailadres stichtinghvs@hotmail.com.

Dit Privacy Statement is goedgekeurd tijdens onze jaarvergadering van 14 april 2023.

Grou, april 2023.